List of products by manufacturer บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถือกำเนิดขึ้นจากพระราชดำริของ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จย่าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยทรงเล็งเห็นว่า ควรจัดตั้งบริษัทประกันภัยของคนไทยขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาความดือดร้อนให้แก่คนไทย และเพื่อให้เงินทองหมุนเวียนสร้างประโยชน์ให้แก่คนไทย อย่างเต็มที่ บริษัทฯ จึงได้เริ่มเปิดดำเนินการ

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถือกำเนิดขึ้นจากพระราชดำริของ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จย่าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยทรงเล็งเห็นว่า ควรจัดตั้งบริษัทประกันภัยของคนไทยขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาความดือดร้อนให้แก่คนไทย และเพื่อให้เงินทองหมุนเวียนสร้างประโยชน์ให้แก่คนไทย อย่างเต็มที่ บริษัทฯ จึงได้เริ่มเปิดดำเนินการ


     ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2481 ภายใต้ชื่อ “บริษัท สยามประกันภัย จำกัด” ดำเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัยทุกชนิดนับเป็นบริษัทประกันภัยบริษัทแรกที่ใหญ่ที่สุดในขณะนั้น


     ในปี พ.ศ.2482 รัฐบาลได้เปลี่ยนชื่อประเทศจากประเทศสยาม เป็น ประเทศไทย บริษัทฯ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด” และได้รับพระราชทานตราตั้งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในปีเดียวกันนั้นเอง


     ในปี พ.ศ.2519 บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้ชื่อย่อ TIC นับเป็นบริษัทประกันภัยบริษัทแรกที่เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2536


     ในปีพ.ศ.2546 บริษัทฯ ได้รับรางวัล Best Corporate Governance Report Award จาก SET Award 2003 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


     ในปี พ.ศ.2554 บริษัทฯ ได้รับรางวัล บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2553 จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)


     ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อาคารไทยประกันภัย เลขที่ 34/3 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และมีสาขา 16 แห่งในจังหวัด ระยอง ชลบุรี ขอนแก่น นครราชสีมา เชียงใหม่ พิษณุโลก นครปฐม เชียงราย อุดรธานี นครสวรรค์ หัวหิน หาดใหญ่ สุราษฏร์ธานี ภูเก็ต อุบลราชธานี และอยุธยา

More

No products for this manufacturer.