List of products by manufacturer บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เริ่มประกอบประเภทธุรกิจประกันวินาศภัย Non-life lnsurance เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2540 ทะเบียน พาณิชย์เลขที่ 010550059530 ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท ชำระเต็มมูลค่า ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เลขที่ 12/2540

บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)


เริ่มประกอบประเภทธุรกิจประกันวินาศภัย Non-life lnsurance เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2540 ทะเบียน พาณิชย์เลขที่ 010550059530 ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท ชำระเต็มมูลค่า ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เลขที่ 12/2540 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2540 สำนักงาน ตั้งอยู่เลขที่ 3675 อาคารกรุงไทยแทรคเตอร์ ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยเริ่มต้นจากการรับประกันรถยนต์ และประกันอัคคีภัย และขยายการดำเนินงานรับประกันภัยประเภทต่างๆ เช่น ประกันภัยทางทะเลและขนส่งประเภทภัยปศุสัตว์ และประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ


วันที่ 4 มกราคม 2549 บริษัท ได้ดำเนินการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดโดยใช้ชื่อ บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 0107549000017 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเลขที่ ป. 1/2549 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549 และบริษัทได้มีการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ และขยายการดำเนินงานของบริษัทมาเป็นลำดับ


วันที่ 29 มิถุนายน 2552 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่นทุน เป็น 330 ล้านบาท


วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่นทุน เป็น 350 ล้านบาท


วันที่ 5 กรกฏาคม 2553 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่นทุน เป็น 380 ล้านบาท


วันที่ 27 กันยายน 2555 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่นทุน เป็น 505 ล้านบาท


วันที่ 6 มิถุนายน 2556 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่นทุน เป็น 560 ล้านบาท


วันที่ 1 สิงหาคม 2556 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่นทุน เป็น 590 ล้านบาท


วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่นทุน เป็น 650 ล้านบาท


การดำเนินธุรกิจ


รับประกันวินาศภัยทุกประเภท พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย และรองรับความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจประกันภัยด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม


วิสัยทัศน์


  • มุ่งมั่นและพัฒนาสู่การเป็นบริษัทประกันวินาศที่แข็งแกร่งและมั่นคงที่สุด

  • สร้างสรรค์ผลิตภันฑ์ที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการของลูกค้า

  • พัฒนาระบบการให้บริการที่ดี และสะดวกรวดเร็ว สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ตัวแทน พนักงาน ผู้ถือหุ้น และสังคมไทย

  • สนับสนุนและทำกิจกรรม เพื่อเป็นการขอบคุณและตอบแทนสังคม

More

No products for this manufacturer.