แบรนด์ มีจำนวน 33 แบรนด์

ต่อหน้า
แสดง 1 - 12 จากทั้งหมด 33
 • บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีนโยบายที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้กระบวนการการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นให้มีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ พนักงาน

 • บริษัท คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  บริษัท คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นสาขา ณ ประเทศไทยของกลุ่มบริษัทคิวบีอี ประกันภัย จำกัด   และเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานในส่วนของภาคพี้นเอเชียแปซิกฟิก บริษัท คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด

  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2494 โดย ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท

 • บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2491 ด้วยทุนจดทะเบียน 400,000 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจประกันภัย โดยมี ดร.ประมาณ ตังกรัตน์ เป็นผู้ก่อตั้ง โดยบริษัทฯ ตั้งอยู่บริเวณถนนเยาวราช ขณะนั้นรับบริการประกันอัคคีภัยเพียงอย่างเดียว เพราะธุรกิจประกันภัยอื่นยังไม่รู้จักกันแพร่หลาย

 • บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกธุรกิจประกันภัยของประเทศไทย ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากว่า 70 ปี จากการให้บริการที่เป็นเลิศและมีฐานะการเงินที่มั่นคงแข็งแกร่งเป็นอันดับต้นๆ ของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย

 • บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2494 โดยได้รับเกียรติจาก Mr. B. L. Hua ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าไทย-จีน มาเป็นประธานกรรมการบริษัทฯ ภายใต้เจตนารมณ์ของผู้เริ่มก่อตั้งที่ตระหนักว่า ธุรกิจประกันภัยจะมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจและความผาสุขของสังคมไทย

 • บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  กว่า 67 ปี กับประสบการณ์ที่สั่งสมด้านการเป็นผู้นำทางด้านประกันภัย เราดำเนินงานอย่างโปร่งใส ยึดหลัก "ความเป็นธรรม คือ นโยบาย" มาอย่างต่อเนื่อง คุณภาพด้านการบริหารองค์กรที่ได้ศักยภาพ และคุณภาพการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม

 • บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด

  บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด หรือ ในนามเดิมว่า บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2525 ด้วยทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาทในนาม “บริษัท สุขุมวิทย์ประกันภัย จำกัด” ดำเนินธุรกิจด้านการรับประกันวินาศภัยทุกชนิด ต่อมาในปี 2538 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท หลังจากนั้นวันที่ 6 กรกฎาคม 2543 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 100 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท (ชำระเต็มจำนวน)

 • บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อว่า บริษัท คลังสินค้าแม่น้ำประกันภัย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2491 โดยมีผู้ก่อตั้ง รวม 7 ท่าน นำโดยเจ้าพระยาโทณวณิกมนตรี (วิสุทธิ์ โทณวณิก) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1-3 หัวมุมถนนราชวงศ์ เขตสัมพันธ์วงศ์ วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง คือ ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยทุกประเภทรวมทั้งการรับประกันภัยต่อและการเอาประกันภัยต่อ

 • บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งโดยกลุ่มธุรกิจค้าข้าวสารและพืชผลทางการเกษตรดำเนินธุรกิจส่งออกสินค้าการเกษตรไปจำหน่ายยังต่างประเทศรวมทั้งให้เช่าคลังสินค้าเพื่อเป็นที่พักสินค้าขณะรอ การส่งออก  ต่อมาได้ขยายธุรกิจทางด้านการรับประกันอัคคีภัยจึงได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นอย่างเป็นทางการภายใต้่ชื่อ"บริษัท สหมงคลประกันภัย และคลังสินค้า จำกัด" เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2494 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท

 • บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด ( มหาชน )

  สามัคคีประกันภัย เป็น บริษัทในเครือ เอซกรุ๊ป หนึ่งในบริษัทประกันภัยที่มีขนาดใหญ่และแข็งแกร่งที่สุดของโลก ด้วยสำนักงานใน 54 ประเทศทั่วโลก เอซ ให้บริการประกันภัยหลายประเภท อาทิ การประกันภัยทรัพย์สินส่วนบุคคลและเชิงพาณิชย์ ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ประกันภัยเบ็ดเตล็ด การประกันภัยรถยนต์ รวมถึงรับประกันภัยต่อและประกันชีวิต แก่ลูกค้าหลายกลุ่ม

แสดง 1 - 12 จากทั้งหมด 33