รายการสินค้าจากชื่อผู้ผลิต บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สินทรัพย์ประกันภัย เป็นบริษัทของคนไทยที่ได้เริ่มดำเนินของธุรกิจในแวดวงการประกันวินาศภัย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2525 นับเป็นเวลากว่า 30 ปี ด้วยทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท

สินทรัพย์ประกันภัย เป็นบริษัทของคนไทยที่ได้เริ่มดำเนินของธุรกิจในแวดวงการประกันวินาศภัย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2525 นับเป็นเวลากว่า 30 ปี ด้วยทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท


พ.ศ. 2534 และ พ.ศ. 2539 เพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นเป็น 120 ล้านบาท และ 150 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่ม ประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน และการบริการโดยมีการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ เพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งระบบ


พ.ศ. 2543 เพื่อก้าวสู่สหัสวรรษใหม่ ค.ศ. 2000 วางแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้วย internet และ เชิญผู้มีประสบการณ์ด้านการประกันวินาศภัยมาร่วมบริหารงานเพื่อรองรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจด้วย

เพิ่มเติม

ไม่พบรายการสินค้าของผู้ผลิตนี้