รายการสินค้าจากชื่อผู้ผลิต บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด หรือ ในนามเดิมว่า บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2525 ด้วยทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาทในนาม “บริษัท สุขุมวิทย์ประกันภัย จำกัด” ดำเนินธุรกิจด้านการรับประกันวินาศภัยทุกชนิด ต่อมาในปี 2538 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท หลังจากนั้นวันที่ 6 กรกฎาคม 2543 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 100 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท (ชำระเต็มจำนวน)

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด หรือ ในนามเดิมว่า บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2525 ด้วยทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาทในนาม “บริษัท สุขุมวิทย์ประกันภัย จำกัด” ดำเนินธุรกิจด้านการรับประกันวินาศภัยทุกชนิด ต่อมาในปี 2538 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท หลังจากนั้นวันที่ 6 กรกฎาคม 2543 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 100 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท (ชำระเต็มจำนวน) โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ “ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทยจำกัด (มหาชน)” (99.99%) พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยธนกิจประกันภัย จำกัด มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ชั้น 8 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2545 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท บีที ประกันภัย จำกัด เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มบริษัทในเครือธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) และย้ายสำนักงานใหญ่มาอยู่ที่ อาคารซีไอเอ็มบีไทย ชั้น 16 เลขที่ 44 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330


ต่อมาบริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดย บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้มีการโอนและรับโอนกิจการของบริษัท และให้เปลี่ยนชื่อและตราของบริษัท เป็น


"บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด" 

โดยมีชื่อภาษาอังกฤษ คือ “Sri Ayudhya General Insurance Company Limited”
เพิ่มเติม

ไม่พบรายการสินค้าของผู้ผลิตนี้